ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ"          ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"          ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"          Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018          ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Επιδόσεις- Κλεισίματα αποδεικτικών

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

1.- Θυροκόλληση – Σε άρνηση του ιδίου του παραλήπτη

Και επειδή βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού …………….., αρ……….. κατοικία του (ή κατάστημα ή γραφείο του ή στο κατάστημα ή γραφείο όπου εργάζεται ως υπάλληλος), αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο αυτό και να υπογράψει την παρούσα, θυροκόλλησα αυτό στην παραπάνω κατοικία του (ή κατάστημα ή γραφείο του) παρουσία του μάρτυρα………………….., κατοίκου………………, οδός……………., αρ……

2.- Παράδοση σε σύνοικο, συγγενή ή υπηρέτη

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού ……………….., αρ…….. κατοικία του, αλλά τον ενήλικο σύνοικο (σύζυγό του ή αδελφό του ή γιό του ή συγγενή ή υπηρέτη του κ.λπ.) ………………………….., όπως μου δήλωσε, παρέδωσα σ’ αυτόν το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο.


3.- Παράδοση σε λοιπούς συνοίκους

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού ……………….., αρ….. κατοικία του, ούτε άλλο σύνοικο συγγενή ή υπηρέτη του, αλλά τον ενήλικο σύνοικό του ………………….., όπως μου δήλωσε, παρέδωσα σ’ αυτόν το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο.

 


4.- Θυροκόλληση σε άρνηση παραλαβής συνοίκου, συγγενή ή υπηρέτη

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού …………………,αρ…… κατοικία του, αλλά τον ενήλικο σύνοικο (σύζυγό του ή αδελφό του ή γιό του ή συγγενή ή υπηρέτη του κ.λπ.)………………………………….., όπως μου δήλωσε, ο οποίος αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο αυτό και να υπογράψει την παρούσα, το θυροκόλλησα στην παραπάνω κατοικία του παρουσία και του μάρτυρα……………………………….., κατοίκου ………….., οδός ……………….,αρ…...


5.- Θυροκόλληση σε άρνηση λοιπών συνοίκων

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού …………………,αρ. …… κατοικία του, ούτε άλλο σύνοικο συγγενή ή υπηρέτη του , αλλά τον ενήλικο σύνοικό του ……………………….., όπως μου δήλωσε, ο οποίος αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο αυτό και να υπογράψει την παρούσα, το θυροκόλλησα στην παραπάνω κατοικία του παρουσία του μάρτυρα …………………………, κατοίκου ………………, οδός …………………,αρ……

 

6.- Παράδοση σε συνεργάτη, συνέταιρο ή υπάλληλο στο κατάστημα ιδιοκτησίας του προς ον η επίδοση

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στο επί της οδού …………………,αρ…… κατάστημά του (ή γραφείο ή εργαστήριό του), αλλά τον εργαζόμενο σ’ αυτό (Δ/ντη του καταστήματος ή συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο ή υπηρέτη) ………… , όπως μου δήλωσε, παρέδωσα σ’ αυτόν το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο.


7.- Παράδοση σε άλλον στον τόπο εργασίας του προς ον η επίδοση

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στο επί της οδού ……………………,αρ… κατάστημα (ή γραφείο ή εργαστήριο), όπου αυτός εργάζεται ως υπάλληλος, αλλά τον εργαζόμενο σ’ αυτό (Δ/ντη, συνεργάτη, υπάλληλο ή υπηρέτη) …………………………….….., όπως μου δήλωσε, παρέδωσα σ’ αυτόν το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο.


8.- Θυροκόλληση σε άρνηση παραλαβής από υπαλλήλους στο κατάστημα του προς ον η επίδοση

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στο επί της οδού ……………., αρ….. κατάστημά του (ή γραφείο ή εργαστήριο του) , αλλά τον εργαζόμενο σ’ αυτό (Δ/ντη του καταστήματος ή συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο ή υπηρέτη) …………………………………, όπως μου δήλωσε, ο οποίος αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο αυτό και να υπογράψει την παρούσα, το θυροκόλλησα στο παραπάνω κατάστημα (ή γραφείο ή εργαστήριο), παρουσία και του μάρτυρα ……………………………………….. , κατοίκου……………………. οδός ………………,αρ…..

 

9.- Θυροκόλληση σε άρνηση παραλαβής από υπαλλήλους κ.λ.π. στον τόπο που εργάζεται ο προς ον η επίδοση

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στο επί της οδού…………………,αρ….. κατάστημα (ή γραφείο ή εργαστήριο), που αυτός εργάζεται ως υπάλληλος, αλλά τον εργαζόμενο σ’ αυτό (Δ/ντη, συνεργάτη ή υπάλληλο ή υπηρέτη)………………………………….., όπως μου δήλωσε, ο οποίος αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο αυτό και να υπογράψει την παρούσα, το θυροκόλλησα στο παραπάνω κατάστημα (ή γραφείο ή εργαστήριο) παρουσία και του μάρτυρα ……………………., κατοίκου…………….. οδός ……...,. αρ….


10.- Θυροκόλληση σε κατοικία που δε βρέθηκε κανείς

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού………………….,αρ….. κατοικία του, ούτε κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 128 του Κ.Πολ.Δ. πρόσωπα, θυροκόλλησα το έγγραφο αυτό, σε ενσφράγιστο φάκελλο, στην παραπάνω κατοικία του παρουσία του μάρτυρα ……………………..…, κατοίκου………………, οδός ………………, αρ…..

 

11.- Θυροκόλληση σε κατάστημα που δε βρέθηκε κανείς

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στο επί της οδού ……………,αρ…… κατάστημά του, (ή γραφείο ή εργαστήριο – ή κατάστημα ή γραφείο ή εργαστήριο όπου αυτός εργάζεται ως υπάλληλος) ούτε κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 129 του Κ.Πολ.Δ. πρόσωπα, θυροκόλλησα το έγγραφο αυτό, σε ενσφράγιστο φάκελλο,  στο παραπάνω κατάστημα (ή γραφείο ή εργαστήριο), παρουσία του μάρτυρα …………………………………….…, κατοίκου …………...……οδός…………..,αρ……

12.- Παράδοση σε υπάλληλο Νομικού Προσώπου

Και επειδή δε βρήκα τον ίδιο στο επί της οδού ……………,αρ…… κατάστημά του, (ή γραφείο ή εργαστήριο – ή κατάστημα ή γραφείο ή εργαστήριο όπου αυτός εργάζεται ως υπάλληλος) ούτε κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 129 του Κ.Πολ.Δ. πρόσωπα, θυροκόλλησα το έγγραφο αυτό, σε ενσφράγιστο φάκελλο, στο παραπάνω κατάστημα (ή γραφείο ή εργαστήριο), παρουσία του μάρτυρα …………………………………….…, κατοίκου …………...……οδός…………..,αρ……

13. – Θυροκόλληση- Σε κεντρική πόρτα πολυκατοικίας

Και επειδή δεν βρήκα τον ίδιο επί της οδού……….., αρ………(κατοικία, κατάστημα, γραφείο, κ.λ.π.) και δεν είναι δυνατή η είσοδός μου στην πολυκατοικία, θυροκόλλησα το παραπάνω έγγραφο, σε ενσφράγιστο φάκελο, στην κεντρική είσοδο αυτής, παρουσία του μάρτυρα………., κατοίκου…..

14.- Θυροκόλληση- Σε ανήλικο σύνοικο

Και επειδή δεν βρήκα τον ίδιο στην επί της οδού………., αρ……κατοικία του, παρά μόνο τον σύνοικο ανήλικο (γιο ή κόρη), όπως μου εδήλωσε, θυροκόλλησα το παραπάνω έγγραφο, σε ενσφράγιστο φάκελο, στην παραπάνω κατοικία, παρουσία του μάρτυρα…………, κατοίκου………..

**** «Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούμε τη διαδικασία της θυροκόλλησης σε απουσία (Αστυνομία και συστημένη επιστολή).»


Στις 05/12/2005, ανανεώθηκε την 20/09/2011


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018
 
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Φ.Ε.Κ. 5/τ.Α΄17.1.18
 
ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Επιστολή της ΕΚΧΑ Α.Ε σε ΚΓ Σάμου & Πειραιώς για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της των αναμορφωμένων πινάκων & διαγραμμάτων
 
Επιστολή της ΕΚΧΑ Α.Ε σε ΚΓ Σπάτων για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναμορφωμένων πινάκων & διαγραμμάτων
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο.Δ.Ε.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29/7/2017
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. 2017
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES