Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθμ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Στις 17/12/2010