Επιμέλεια: Ευστάθιος Αναγνωστόπουλος

Με το άρθρο 24 παρ. γ του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49Α'/10-3-2006) καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 10 του Ν. 2801/2000 με τις οποίες επιτρέπετο η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός Δ.Χ. αυτοκινήτου με την άδεια κυκλοφορίας του.
Κατά συνέπεια, η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός Δ.Χ. αυτοκινήτου περιορίζεται πλέον μόνο στο όχημα και δεν εκτείνεται στην άδεια κυκλοφορίας. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αρθρο 8 (Ν. 3446/2006)
Αναγκαστική αφαίρεση, πλειστηριασμός, δήμευση φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης
1. Η συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης περιορίζεται στο όχημα. Κατά τον πλειστηριασμό μεταβιβάζεται η κυριότητα του οχήματος ως πράγματος και το δικαίωμα κυκλοφορίας ατονεί. Αν εντός προθεσμίας δυο ετών από την ημέρα του πλειστηριασμού ο πρώην ιδιοκτήτης του φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και νέο φορτηγό όχημα εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του για το όχημα αυτό.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και στην περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης της κατοχής φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης από τον διατηρήσαντα την κυριότητα πωλητή.
3. Αν πρώην ιδιοκτήτης φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης απώλεσε το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία φορτηγού οχήματος σε αντικατάσταση του κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 εκπλειστηριασθέντος ή αναγκαστικά αφαιρεθέντος οχήματος, για το λόγο ότι δεν το άσκησε εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1959/1991, επιτρέπεται, εντός προθεσμίας ενός έτους από την ισχύ του παρόντος, να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να προσκομίσει φορτηγό όχημα προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας.
4. Αν απωλεσθεί το δικαίωμα κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.10 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000, επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της νέας άδειας.
5. Αν δημευθεί φορτηγό όχημα δημόσιας χρήσης για οποιονδήποτε λόγο, ο δικαιούχος του δικαιώματος κυκλοφορίας μπορεί να το αντικαταστήσει με άλλο, εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημέρα έκδοσης της απόφασης δήμευσης από το πρωτόδικο ποινικό δικαστήριο, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, προσκομίσει δε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νέο όχημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης. Οι
διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε περίπτωση δήμευσης επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου που κατελήφθη να μεταφέρει λαθρομετανάστες.
6. Δικαιούχος δικαιώματος κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης, ο οποίος έχει ήδη απωλέσει το δικαίωμα αυτό λόγω δήμευσης του οχήματός του, μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ετών από την ισχύ του παρόντος, να υποβάλει σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί οδικών εμπορευματικών μεταφορών, δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, καθώς και εφοδιασθεί με φορτηγό όχημα για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης.

Αρθρο 24 (Ν. 3446/2006)
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:
α) Το άρθρο 6 του ν. δ 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 8 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε διαδοχικά από τo άρθρο 3 του ν. 803/1978, το άρθρο 4 του ν. 1959/1991 και την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2801/2000.
β) Το άρθρο 8 του ν. 2465/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 2800/2000, η περ. β΄ της παρ. 2 του οποίου αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2963/2001.
γ) Η παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000.
δ) Τα άρθρα 1 έως και 4 του ν. 1350/1983.
ε) Οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2963/2001.
στ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενό του ή αφορά θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.