Παραθέτουμε συνοπτικό οδηγό μέτρων στήριξης αυτοαπασχολούμενων Δικαστικών Επιμελητών, Αστικών Εταιρειών Δικαστικών Επιμελητών και εργαζομένων τους, επί φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020

Οι αυτοαπασχολούμενοι Δικαστικοί Επιμελητές, οι αστικές εταιρείες Δικαστικών Επιμελητών, καθώς και οι εργαζόμενοι μισθωτοί υπάλληλοί τους, είναι δικαιούχοι των ακόλουθων ωφελειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που επέφεραν τα μέτρα για τον COVID-19:

- Δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και 31/08/2020, χωρίς επιβάρυνση τόκων και προσαυξήσεων, των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, οφειλών στις Δ.Ο.Υ και στα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών που βρίσκονται σε ρύθμιση, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ. και τον e-ΕΦΚΑ, μέχρι τις 30/4/2020. Οι ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον δεν επιλεγεί η εμπρόθεσμη εξόφληση με τη ωφέλεια της έκπτωσης, εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30.09.2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος. Να σημειωθεί εδώ πως σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020 Υ.Α., μέχρι 31.08.2020 αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τυχόν ήδη επιβεβλημένες κατασχέσεις και υποθήκες, διατηρούνται.

- Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών, προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέων το μήνα Μάρτιο [πληρωμή μέχρι και 21.04.2020 (νεότερη παράταση)] και μήνα Απρίλιο, πλην Φ.Π.Α. παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Για τις οφειλές που βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης ή τμηματικής καταβολής το ποσοστό έκπτωσης παρέχεται επί του ποσού της δόσης της ρύθμισης.

- Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς σε μία δόση και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο 2020 και μετά και εφόσον έχουν καταβληθεί τυχόν  προγενέστερες υποχρεώσεις ΦΠΑ.

-Δυνατότητα στους εργοδότες Δικαστικούς Επιμελητές (αυτοαπασχολούμενους και αστικές εταιρείες), να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των υπαλλήλων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21.3.2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση τους έχει ανασταλεί δικαιούνται την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ για αυτές τις 45 μέρες και οι ασφαλιστικές τους εισφορές επί του ονομαστικού τους μισθού θα καταβληθούν από το Δημόσιο. Δίνεται επίσης δυνατότητα μεταφοράς της καταβολής του Δώρου Πάσχα για τους εργαζόμενους για χρονικό διάστημα πέραν της 15.04.2020 αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30.06.2020. Για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι εργοδότες Δικαστικοί Επιμελητές μπορούν εντός του χρονικού διαστήματος από 21.3.2020 έως 20.4.2020 να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων. Οι Αστικές Εταιρείες Δικαστικών Επιμελητών - εργοδότες δικαστικοί επιμελητές που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των υπαλλήλων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύνανται για τους υπόλοιπους υπαλλήλους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων 9ου και 10ου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., δηλαδή να ορίζουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας. Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

- Παρέχεται απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής του 40% του μισθώματος για το μήνα Απρίλιο 2020 για επαγγελματικές μισθώσεις.

Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, μόνο των εργαζομένων μισθωτών σε αυτοαπασχολούμενο Δικαστικό Επιμελητή ή σε αστική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών.   

Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 ισχύει επίσης και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Οι  εργοδότες Δικαστικοί Επιμελητές (αυτοαπασχολούμενοι και αστικές εταιρείες) έχουν δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

- Ένταξη αυτοαπασχολούμενων Δικαστικών Επιμελητών και μελών Αστικών Εταιρειών Δικαστικών Επιμελητών στο πρόγραμμα που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, με τηλε-κατάρτιση, διάρκειας 100 ωρών και αμοιβή 600€ μέσω επιταγής κατάρτισης, καταβλητέο σε δύο δόσεις α) αρχικά το ποσό των 400€ και με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα καταβληθεί το υπόλοιπο των 200€.

 Η  Ε.Γ.  της Ο.Δ.Ε.Ε.