Στο πλαίσιο των  μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19, και σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 30.03.2020. ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 75), της υπ΄αριθμ 1076/02.04.2020. ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1135) καθώς και των τροποποιήσεων αυτής  με την Α. 1091/16.04.2020 ΚΥΑ  (ΦΕΚ Β 1466) παρέχεται η δυνατότητα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους, να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα www.aade.gr/mybusinesssupport. Η παραπάνω ενίσχυση ακολουθείται από ρήτρα περί μη απόλυσης υπαλλήλου. Είναι ουσιαστικά ένα χαμηλότοκο δάνειο (σύμφωνα με τις εξαγγελίες αφού δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα το επιτόκιο, το οποίο όμως αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ του 1 με 1,5%). Η συνολική διάρκεια του δανείου είναι πενταετής. Για  το  πρώτο έτος δίνεται περίοδος χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων, ενώ η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις δηλαδή σε 48 μηνιαίες δόσεις. Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης παρατάθηκε μέχρι και τις 21.04.2020.