Συνάδελφοι, 

Σας στέλνουμε ενημέρωση του φοροτεχνικού συμβούλου της ΟΔΕΕ σχετικά με την νέα ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 90).

Έχουμε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα μέτρα στήριξης του κράτους για το μήνα Μάϊο, προς εργοδότες και εργαζομένους.

Ας δούμε αναλυτικά και με παραδείγματα αυτά που σας αφορούν:

ΑΡΘΡΟ 2

Έκπτωση 25% και για καταβολές από 11/3

Η έκπτωση 25% για τις οφειλές στη ΔΟΥ όπως ίσχυε, αφορά και στις καταβολές που έγιναν το διάστημα  μεταξύ 11/3 έως και 29/3.

Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας η έκπτωση 25% για τον μήνα Μάρτιο ίσχυε για καταβολές που είχαν γίνει από 30/3.

Έτσι λοιπόν, οι επιχειρήσεις για τις οποίες ίσχυε η έκπτωση 25% για τον μήνα Μάρτιο και πλήρωσαν τις υποχρεώσεις αυτές νωρίτερα από τις 30/3, δικαιούνται την έκπτωση του 25% και το  ποσό που αντιστοιχεί θα συμψηφιστεί με επόμενες οφειλές.

ΑΡΘΡΟ 10

Παράταση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας

 • Επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ( Δηλαδή δεν έχει ανασταλεί η λειτουργίας τους με κρατική εντολή)
  Οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό μέχρι και 60%  των εργαζομένων τους.

  Εξυπακούεται ότι η παράταση των αναστολών συμβάσεων εργασίας αφορά μόνο στους εργαζομένους που η σύμβαση τους έχει ήδη τεθεί σε αναστολή.

  Για τις ανωτέρω αναστολές υπάρχουν οι εξής  προϋποθέσεις:
  1. Η νέα αναστολή σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 μέρες και δεν μπορεί να ισχύει μετά τις 31/5.
  2. Οι εργοδότες δεν μπορούν να προβούν σε καταγγελίες σύμβασης (απολύσεις) μέχρι και τις 31/5. Οποιαδήποτε καταγγελία σύμβασης το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θεωρείτε άκυρη.
  3. Μετά τη λήξη της αναστολής συμβάσεων, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για διάστημα 45 ημερών με τους όρους σύμβασης που ήδη ισχύουν.

Σε περίπτωση που έχουμε υπέρβαση του ποσοστού 60% στις αναστολές συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών για τους εργαζομένους που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό.

Οι εργαζόμενοι που για τον μήνα Μάϊο, η σύμβαση τους θα βρίσκεται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Το ποσό της αποζημίωσης θα είναι ανάλογο με το σύνολο των ημερών που βρίσκονται σε αναστολή.

ΑΡΘΡΟ 11

Οριστική Ανάκληση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας

Οι επιχειρήσεις που έχουν θέσει μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε αναστολή σύμβασης, έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε Ανάκληση των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους.

Για το παραπάνω υπάρχουν δύο προϋποθέσεις:

 1. O εργαζόμενος να βρίσκεται ήδη σε αναστολή 15 ημέρες.
 2. Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να προβεί σε Ανάκληση αναστολών συμβάσεων, αυτό θα πρέπει να γίνει σε ποσοστό τουλάχιστον 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.

Παράδειγμα:

Έστω επιχείρηση με 10 εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τους τελούν σε αναστολή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών.

Η επιχείρηση επιθυμεί να προβεί σε ανάκληση των αναστολών, για μέρος του προσωπικού της.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσει σε ανάκληση αναστολών συμβάσεων για τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων που είναι ήδη σε αναστολή.

Δηλαδή πρακτικά θα πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους τουλάχιστον 4 εργαζόμενοι.

Δεν μπορεί να γίνει ανάκληση συμβάσεων εργαζομένων για ποσοστό λιγότερο του 40%.

Τέλος δεν μπορεί να γίνει εκ νέου αναστολή σύμβασης σε όσους εργαζομένους έχει γίνει οριστική ανάκληση.

Οι εργαζόμενοι των οποίων η  αναστολή σύμβασης θα ανακληθεί, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Το ποσό της αποζημίωσης θα είναι ανάλογο με το σύνολο των ημερών που βρίσκονται σε αναστολή.

ΑΡΘΡΟ 12

Προσωρινή Ανάκληση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας

Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβούν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες.

Με απλά λόγια η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προβεί σε προσωρινή ανάκληση για ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΛΟΓΟ.

Η δήλωση της προσωρινής ανάκλησης θα δηλώνεται σε ειδικό έντυπο στην ΕΡΓΑΝΗ, πριν την έναρξη της απασχόλησης του εργαζομένου.

Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης οι αποδοχές καταβάλλονται από τον εργοδότη.

Μετά τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης συνεχίζεται το καθεστώς αναστολής σύμβασης του εργαζόμενου.

Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω που έχουν να κάνουν με τις παρατάσεις αναστολών συμβάσεων, τις οριστικές και τις προσωρινές ανακλήσεις συμβάσεων εργασίας, τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού κτλ. αναμένονται υπουργικές αποφάσεις.

Παρακαλούμε θερμά για την ενημέρωση των μελών σας.

Με Εκτίμηση

CompuTax Α.Ε.

Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι