Συνάδελφοι, 

Εκδόθηκε η 17321/327/4.5.2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας (αναζητήστε την με ΑΔΑ: ΩΒΦΚ46ΜΤΛΚ-ΘΘΛ) με την οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής νέων/συμπληρωματικών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων επιχειρήσεων–εργοδοτών και εργαζομένων, ειδικών περιπτώσεων και ειδικών κατηγοριών, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής αυτών. 

Συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιο.