Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1857 Β' /15-5-2020 η νέα ΚΥΑ περί αναστολής έως 31-5-2020 των δικών ενώπιον Δικαστηρίων, των προθεσμιών και των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ. 

Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της Χώρας, με αποφάσεις των οργάνων Διοίκησής τους.