ΠΡΟΣ όλους τους συνάδελφους και ειδικότερα σε αυτούς με αρμοδιότητα στις περιοχές ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΒΟΛΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΜΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 186 Α΄/29-9-2020 ο Ν. 4728/2020 σύμφωνα με τον οποίο.

'Αρθρο 3 

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»

Σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων. Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η Ε.Γ.