Συνάδελφοι,

Ψηφίστηκε εχθές 5-11-2020 με ευρεία πλειοψηφία και χωρίς αρνητικές ψήφους, από την Βουλή των Ελλήνων και αναμένεται να λάβει ΦΕΚ εντός της επόμενης εβδομάδας, ο Νομός περί τροποποίησης του άρθρου 1 του κώδικα δικαστικών επιμελητών (Ν. 2318/1995) που περιγράφει το έργο των δικαστικών επιμελητών και το άρθρο πλέον έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Καθήκοντα Δικαστικών Επιμελητών

1. Ο δικαστικός επιμελητής είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός.

2. Έργο του δικαστικού επιμελητή είναι:

α) Η επίδοση δικογράφων και εξώδικων εγγράφων, καθώς και η κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση ή άλλη συναφής διαδικαστική πράξη με φυσικό τρόπο ή με ηλεκτρονικά μέσα,

β) η εκτέλεση των εκτελεστών τίτλων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

γ) η σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων για πραγματικά περιστατικά, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση και

δ) η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος, που του ανατίθεται με νόμο.

Το άρθρο, έλαβε τις θετικές ψήφους των κομμάτων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Τα κόμματα ΚΚΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και ΜΕΡΑ25 δήλωσαν “ΠΑΡΩΝ”.

Η τροποποίηση αυτή, με την οποία ανατίθεται στον δικαστικό επιμελητή η σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων, σηματοδοτεί την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου και του έργου του.

Για τους τρόπους υλοποίησης της διάταξης, η ΟΔΕΕ έχει προγραμματίσει την διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου, το πρόγραμμα του οποίου θα οριστικοποιηθεί και θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Με το άρθρο 29 του ιδίου Νόμου, επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 995 § 4 του Κ.Πολ.Δικ. και συγκεκριμένα:  

… Ο δικαστικός επιμελητής παραδίδει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, σε ηλεκτρονική μορφή, φωτογραφίες του κατασχεθέντος ακινήτου, τις οποίες λαμβάνει κατά την επιτόπια μετάβασή του σ΄ αυτό. Η λήψη τους από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού αναφέρεται στην παραπάνω έκθεση. Τα πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, καθώς και η έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή και οι φωτογραφίες αναρτώνται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού.

Με το άρθρο 30 του ιδίου Νόμου, επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 2 του π.δ. 59/2016 (Α’95) το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Τρόπος υπολογισμού εμπορικής αξίας ακινήτου

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής συντάσσει εντός προθεσμίας που του τίθεται, εγγράφως και παραδίδει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με την υπ’ αρ. 19928/292/10.5.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄1147).».

Για την Ε.Γ.

Ο Πρόεδρος

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης