Η ισχύουσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (ΦΕΚ 4899/6- 11- 2020 Τεύχος Β’), που περιγράφει τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο της Επικράτειας, αναφέρει ότι για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, αναστέλλονται προσωρινά οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

Η επιτροπή Νομολογίας - Νομοθεσίας της ΟΔΕΕ έχει την άποψη ότι:

1) η ρηθείσα αναστολή και ως εκ τούτου ο περιορισμός, καταλαμβάνει κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, επίδοση κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου και βέβαια επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης, αφαίρεση κινητού, αποβολή και εγκατάσταση.

2) Στον ίδιο περιορισμό, πρέπει να ενταχθούν και η επίδοση αναγγελίας και η πρόσκληση δανειστών, που εντάσσονται στην διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και που έχει νομολογηθεί με αποφάσεις ΑΠ ότι αποτελούν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως.

3) για την επίδοση του εγγράφου συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, δε χωρεί αμφιβολία ότι ο Δικαστικός Επιμελητής, δεν εμποδίζεται από την ΚΥΑ για την επίδοσή του, επειδή αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο και όχι αναγκαστική εκτέλεση. Άλλωστε οι επιδόσεις αυτές επιτρέπονται και κατά το διάστημα 1 έως 31 Αυγούστου. Σχετική, η γνωμοδότηση του Εφέτη Δημήτρη Κράνη (ΕλλΔνη 5/2003 σ. 1225- 1247), που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ. 

Για την επιτροπή Νομολογίας της ΟΔΕΕ

Χρήστος Μπούρας - Αικατερίνη Γκουρνέλου