Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5486 Β'/12-12-2020 η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 7-1-2021 και ώρα 06:00 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.