Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1 Β'/2-1-2021 η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 11-1-2021 και ώρα 06:00 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.