Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30 Β'/8-1-2021 η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 18-1-2021 και ώρα 06:00 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.