Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 341 Β'/29-1-2021 η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6877 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 8-2-2021 και ώρα 06:00 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.