Δημοσιεύθηκε η ΥΑ με αριθμό Α. 1025/2021 στο ΦΕΚ 538 Β ‘/11-2-2021, περί προσδιορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο ΚΑΔ 69.10 για τους δικαστικούς επιμελητές.