Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι στην σελίδα της Ο.Δ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην στήλη ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ έχουν αναρτηθεί το τελευταίο διάστημα  χρήσιμες δικαστικές αποφάσεις. Περιληπτικά σας αναφέρουμε ότι θα βρείτε τις κάτωθι:

1)την υπ’ αριθμ. 191/2020 απόφαση του Μ.Πρ.Λαμ με την οποία ακύρωσε επίδοση αγωγής, επιδοθείσα  σε πρόσωπο αγνώστου διαμονής, λόγω δημοσίευσης ελλιπούς περίληψης του επιδοθέντος δικογράφου, στην οποία περίληψη έλλειπε    το αιτητικό της αγωγής,

2)  την υπ’ αριθ. 2/2021   απόφαση του Μ. Πρ. Πειραιά με την οποία ακυρώνει κατάσχεση η οποία επιβλήθηκε για περιορισμένο ποσό απαίτησης,

3) την υπ’ αριθμ. 2718/2016 απόφαση του Μ. Πρ. Θεσ. για την επίδοση της αίτησης παύσης ή αντικατάστασης δικαστικού συμπαραστάτη,

4) την υπ’ αριθμ. 1868/1999 απόφαση του ΑΠ με την επιτρέπεται η συντηρητική κατάσχεση τον μήνα Αύγουστο,

5)την υπ’ αριθμ. 1121/2020 απόφαση του ΑΠ για τον αυτεπάγγελτο επαναπροσδιορισμό συζήτησης ματαιωθείσας λόγω πανδημίας, κατά την οποία προκειμένου να ισχύσει η εγγραφή στο πινάκιο ως κλήτευση, απαιτείται η νόμιμη κλήτευση του διαδίκου κατά την αρχική δικάσιμο,

6)την υπ’ αριθμ. 169/2020 απόφαση του Μ. Εφ. Πειραιά με την οποία αναφέρεται ότι είναι απαραίτητή η περιγραφή του ακινήτου περί θέση την έκταση, το είδος και τα όρια αυτή στη διαταγή απόδοσης μισθίου,

7)   την υπ’ αριθμ. 689/2020 απόφαση του Εφ. Πειρ. με την οποία εξαφανίζει απόφαση κατά την οποία το δικόγραφο της αγωγής επιδόθηκε στον Υπουργό Οικονομικών και όχι στο Διοικητή της ΑΑΔΕ,

8) την υπ’ αριθμ. 10/2020 απόφαση του Εφ. Πατρών με την οποία αναφέρεται στην  άτυπη συνένωση ακινήτων,

9)την υπ’ αριθμ. 94/2020 απόφαση του Μ.Πρ. Φλώρινας  με την  οποία το δικαστήριο δεν έλαβε υπ’ όψη του την επίδοση που έγινε στη νομική υπηρεσία τράπεζας της επαρχίας,

10)την υπ’ αριθμ. 296/2019 απόφαση του Μ.Πρ.Λασ με την οποία ακύρωσε απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης, λόγω παράληψης αληθούς βεβαιώσεως του δικ. Επιμελητή σχετικά με την αδυναμία της διενέργειας του πλειστηριασμού από  Συμβολαιογράφο,

Η Επιτροπή Νομολογίας ΟΔΕΕ