Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1194/τ.Β/27-3-21 η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18877  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη  Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00  έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.