Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4784/2021 (ΦΕΚ Α' 40/16-03-2021) «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» .

Με το άρθρο 50 του νόμου αυτού νομοθετείται η αυτοδίκαιη άρση παρακράτησης  κυριότητας για οχήματα ιδιωτικής χρήσης.  

Αρθρο 50

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1 και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, των οποίων η κυριότητα παρακρατείτε από τον πωλητή, η παρακράτηση κυριότητας αίρεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, στην οποία αυτή έχει καταγραφεί. Η ρύθμιση ισχύει και για τα αυτοκίνητα οχήματα των ανωτέρω κατηγοριών και τις μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης που ήδη κυκλοφορούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Η παρακράτηση κυριότητας δεν αίρεται, σύμφωνα με την παρ. 1 και εξακολουθεί να ισχύει σε περίπτωση που ο παρακρατήσας την κυριότητα αποδεικνύει εγγράφως, με αίτησή του προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, την ύπαρξη εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετικά με την κυριότητα του οχήματος, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικού διαστήματος δύο (2) μηνών προ της αυτοδίκαιης άρσης της παρακράτησης κυριότητας, σύμφωνα με την παρ. 1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟ

Κατηγορία Μ1: Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά προσώπων και τα οποία περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού.

Κατηγορία Μ2: Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά προσώπων, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχοντα μέγιστη μάζα το πολύ 5 τόνους.

Κατηγορία Μ3: Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά προσώπων, και τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχοντα μέγιστη μάζα άνω των 5 τόνων.

Κατηγορία Ν1: Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά αγαθών και έχοντα μέγιστη μάζα το πολύ 3,5 τόνων.

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ: Οχήματα με δύο τροχούς.

Ο άνω Νόμος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ στην περιοχή νομοθεσίας.

Επίσης σας εφιστούμε την προσοχή για την απαγόρευση  αναγκαστικής εκτέλεσης για αφαίρεση κινητών,  για απόδοση ακινήτου καθώς και προσωπικής κράτησης,    κατά το διάστημα  από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.

Σας ευχόμαστε Καλή Μεγάλη Εβδομάδα και Καλή Ανάσταση με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας.

Η επιτροπή Νομολογίας της ΟΔΕΕ

Χρήστος Μπούρας – Κατερίνα Γκουρνέλου