Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι στην σελίδα της Ο.Δ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην περιοχή ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  και ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ έχουν αναρτηθεί το τελευταίο διάστημα  χρήσιμες δικαστικές αποφάσεις.

 Περιληπτικά σας αναφέρουμε ότι θα βρείτε: απόφαση πρόσφατη που ακυρώνει κατάσχεση επιβληθείσα με δύο εκτελεστούς τίτλους και για μικρότερο ποσό απαίτησης, διότι στην έκθεση δεν γίνεται μνεία ούτε σε ποιον εκτελεστό τίτλο αντιστοιχεί το μερικότερο αυτό ποσό, ή αν, και πως επιμερίζεται σε αμφότερους τους τίτλους, δυνάμει των οποίων επισπεύδεται η εκτέλεση,  απόφαση πρόσφατη του 2021 έτους με την οποία  δίνεται άδεια από τον Ειρηνοδίκη για τον πλειστηριασμό των κινητών που βρίσκονται στο ακίνητο  και δεν αποτελούν αντικείμενο της εκτέλεσης κατ’ άρθρο 943 ΚΠΟΛΔ, απόφαση Εφετείου με την οποία ακυρώνει κατάσχεση που επιβλήθηκε για μέρος της απαίτησης, λόγω μη προσδιορισμού των κονδυλίων που αφορά ο περιορισμός, απόφαση που αναφέρει ότι ο μήνας Αύγουστος μετράει κανονικά στο χρονικό διάστημα  επταμήνου – οκταμήνου  για τον ορισμό του πλειστηριασμού, απόφαση για τη διαδοχική εκτέλεση  αποβολής και εγκατάστασης, απόφαση με την οποία ακυρώνει κατάσχεση διότι δεν επιδόθηκε η συμβολαιογραφική παραίτηση από την κατάσχεση στον οφειλέτη και επιβλήθηκε επί του ίδιου ακινήτου με τον ίδιο εκτελεστό τίτλο από τον ίδιο τον επισπεύδοντα δεύτερη,  απόφαση του ΑΠ σχετικά με την κλήση γνωστοποίησης εξέτασης μαρτύρων, απόφαση ΑΠ που ακυρώνει επίδοση με θυροκόλληση στο ΝΣΚ, απόφαση ΑΠ  για την επίδοση σε εταιρεία  αγνώστου έδρας,  απόφαση Εφετείου που ακυρώνει διαταγή απόδοσης μισθίου λόγω μη  ορθής περιγραφής του ακινήτου σε αυτή, απόφαση Εφετείου για την επίδοση στο Δημόσιο σε δίκες που  αφορούν την ΑΑΔΕ, αποφάσεις ΑΠ ποινικές  κ.λ.π.

Στην περιοχή ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ έχουν αναρτηθεί:

 Η προσθήκη στην παρ. 7 του άρθρου 3918/2011 με το Ν.4812/2021 ΦΕΚ 110/30.6.2021

Στην παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

 «7. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Οργανισμού, εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες γενικές διατάξεις που διέπουν τα Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, το άρθρο 145 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) εφαρμόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις της κατάσχεσης εις χείρας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως τρίτου και της αναγγελίας της εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στις περιπτώσεις αυτές, ως αρμόδιες Υπηρεσίες της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 145 του ν. 4270/2014 για την κοινοποίηση του κατασχετηρίου ή του εκχωρητήριου εγγράφου, νοούνται η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕΔΙ).».

Το άρθρο 145 του Ν. 4270/2014 για την κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου και εκχώρηση.

Άρθρα του Ν. 4727/2020 που αναφέρονται στην  αναγκαιότητα επικύρωσης του ηλεκτρονικού εγγράφου όταν αυτό εκτυπωθεί.

Η Επιτροπή Νομολογίας ΟΔΕΕ