ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 κατά το διάστημα 14:00 - 16:00 οι web υπηρεσίες της ΟΔΕΕ (odee.gr, portal.odee.gr) καθώς και τα emails της μορφής username@odee.gr δε θα λειτουργούν λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Με την υπ' αριθ. 1133/98 τροπολογία που κατατέθηκε στις 9-11-2021 στην Βουλή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και που τελικώς ψηφίστηκε στις 11-11-2021 τροποποιούνται εκ νέου ορισμένα άρθρα του Κ.Πολ.Δικ. 

Σημαντική τροποποίηση είναι αυτή με την οποία συντομεύεται (από 1-1-2022) ο χρόνος εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κ.Πολ.Δικ. που έχουν τροποποιηθεί με τον Ν. 4842/2021 

Ο Νόμος θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ τις επόμενες ημέρες, οπότε και μετά την έναρξη ισχύος του, επέρχονται άμεσα οι εξής μεταβολές που καταλαμβάνουν τις κατασχέσεις που πρόκειται γίνουν:

Αρθρο 954 § 2 περ. ε' : Εφαρμόζεται σε όσες κατασχέσεις κινητών επιβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

ε) αναφορά της ημέρας του πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αυτή, του τόπου του πλειστηριασμού, καθώς και του ονόματος του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Εάν η παραπάνω προθεσμία συμπληρώνεται τον Αύγουστο, τότε για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπ' όψη ο επόμενος μήνας.

Αρθρο 953 § 3 περ. γ΄ Εφαρμόζεται σε όσες κατασχέσεις κινητών επιβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

3. Εξαιρούνται από την κατάσχεση:

γ) τα πάσης φύσεως βιβλία που δεν είναι εμπόρευμα, τα οποία, ως πολιτιστικά αγαθά, ο δικαστικός επιμελητής που διενεργεί την αναγκαστική εκτέλεση τα αφαιρεί και τα παραδίδει μετά από δημόσια πρόσκληση, σε πολιτιστικούς οργανισμούς αντί τιμήματος που συμφωνείται από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο και αυτούς. Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να προβεί σε κάθε κατάλληλη ενέργεια για την εξασφάλιση δημοσιότητας. Αν διαφωνήσει εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται ή εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αποφασίζει το ειρηνοδικείο του τόπου της εκτέλεσης, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.

Αρθρο 959 § § 4,5 και 8 Εφαρμόζονται για όσους πλειστηριασμούς προσδιοριστούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σημαντική η § 8 με αλλαγή της ώρας του πλειστηριασμού.

8. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00’ έως τις 12:00’ και από τις 14:00’ έως τις 16:00’. Σε υποβολή προσφοράς ...... 

Αρθρο 995 § § 1,2 και 4 Εφαρμόζονται για επιδόσεις που πρόκειται να γίνουν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

1. Αυξάνονται από 5 σε 8 οι ημέρες για την επίδοση.

2. Αυξάνονται από 3 σε 5 οι ημέρες για την παράδοση στον δικαστικό επιμελητή του πιστοποιητικού βαρών. 

4. Αυξάνονται από 10 σε 20 οι ημέρες για την κατάθεση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού. 

Μόλις λάβει ΦΕΚ ο Νόμος θα ενημερωθείτε με νεότερο news letter 

Ο Πρόεδρος 

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης