Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ (ΦΕΚ 14 Α/29. 01. 2022) στην οποία με το όγδοο άρθρο αυτής (ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες), το χρονικό διάστημα από τις 25 Ιανουαρίου έως και τις 28 Ιανουαρίου 2022, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίου και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 4034/24-1-2022 (Β’ 186) και 4035/26- 1- 2022 (Β’ 190), αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιων των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων, και άλλων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα  ή κατοικία τους στις περιοχές των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και στις προθεσμίες των συναφών αξιώσεων.

Διαβάστε την ΠΝΠ στον παρακάτω σύνδεσμο.

    https://drive.google.com/file/d/1lOrS-Xz3ojVqDVzFe2mcdusxwcrpUiQW/view?usp=sharing

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΕΕ