Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα  με το άρθρο 55 του Ν. 4886 ΦΕΚ Α 12/24.1.2022 αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου, είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του νόμου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Απαγορεύεται, επίσης, ο συμψηφισμός των εισφορών των μελών του με τυχόν οφειλές του Επικουρικού Κεφαλαίου προς αυτά.

 Το συγκεκριμένο άρθρο έχει αναρτηθεί στη σελίδα της ΟΔΕΕ στην περιοχή «Νομοθεσία».

Η επιτροπή Νομολογίας της ΟΔΕΕ