Συνάδελφοι, 

Ενημερώνουμε, ότι η Ομοσπονδία, έλαβε την διαβεβαίωση από το ΥΠ.ΔΙΚ. ότι εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, τροποποίησης του Ν. 3226/2004 περί Νομικής Βοήθειας, ώστε το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από τον δικαστικό επιμελητή, να μπορεί να εκδίδεται κατά την είσπραξη του ποσού της αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την εξόφληση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία