Συνάδελφοι

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» ( ΦΕΚ Α 59/17- 3- 2022). Ο νόμος περιλαμβάνει τροποποιήσεις στον ΚΠΟΛΔ (άρθρα 524, 548 και 998). Οι παρακάτω τροποποιήσεις  αφορούν άμεσα τον Δικαστικό Επιμελητή.  

Συγκεκριμένα με το άρθρο 20 του άνω νόμου η παρ. 6 του άρθρου 998 ΚΠΟΛΔ ως ίσχυε πριν την κατάργηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4842/2021 επανέρχεται σε ισχύ έως την 30- 06- 2022.

 Η παρ. 6 ορίζει ότι: Μετά από αίτηση του οφειλέτη, το δικαστήριο του άρθρου 933, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να επιτρέψει να πωληθεί ελεύθερα το ακίνητο με τίμημα το οποίο ορίζεται από το δικαστήριο. Η πώληση αυτή γίνεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό με ταυτόχρονη εξόφληση του τιμήματος. Αν η πώληση δεν πραγματοποιηθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο, ο πλειστηριασμός διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημερομηνία.

Η κατάργηση της παρ. 6, κατά την ως άνω ημεροχρονολογία δεν θίγει το κύρος των εκκρεμών, κατά το χρόνο της κατάργησής της διαδικασιών.

Με το άρθρο 22 του άνω νόμου  «ερμηνευτική διάταξη για τους αρμόδιους συμβολαιογράφους για τη διενέργεια του πλειστηριασμού», ορίζεται ότι:

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 959 και της παρ. 1 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α΄ 182)], για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής αρμόδιοι συμβολαιογράφοι είναι οι συμβολαιογράφοι των εφετειακών περιφερειών Αθηνών και Πειραιώς.

Η Επιτροπή Νομολογίας της ΟΔΕΕ