Κατατέθηκε στην Βουλή, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο άρθρο 56 του οποίου, προβλέπεται η σύσταση Γενικού Μητρώου Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) και αναλυτικά: 


1. Συγκροτείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους κατωτέρω επιστημονικούς φορείς ή στα μέλη αυτών: Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (<επιστημονικοί φορείς»).


2. Το ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ τηρείται σε πληροφοριακό σύστημα, που αναπτύσσουν από κοινού οι επιστημονικοί Φορείς. Το Κόστος ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος καλύπτουν οι επιστημονικοί Φορείς Κατά την αναλογία των μελών τους.


3. Η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και η ευθύνη της εποπτείας και της τήρησης του ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ., ανατίθεται σε εννεαμελές συλλογικό διακλαδικό όργανο, στο οποίο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος κάθε επιστημονικού Φορέα («Επιτροπή Εποπτείας ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.»). Το όργανο διοίκησης κάθε επιστημονικού Φορέα ορίζει προς τούτο έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, με διετή θητεία, η οποία δύναται
να ανανεώνεται. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Επιτροπής Εποπτείας ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη της Επιτροπής. Για τη συγκρότηση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 13 έως και 15 του ν. 2690/1999 (Α 45).

Η θετική αυτή εξέλιξη, είναι το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, που ξεκίνησαν από την συνάντηση του Προέδρου της ΟΔΕΕ και των Προέδρων των λοιπών Επιστημονικών Συλλόγων με τον Υπουργό Ανάπτυξης και συνεχίστηκαν με τις ανταλλαγές απόψεων και τις  παρατηρήσεις επί της προτάσεως που υποβλήθηκε από τους επιστημονικούς φορείς στο Υπουργείο.