Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα της ΟΔΕΕ στην περιοχή Νομική Επικαιρότητα /Νομολογία, έχουν αναρτηθεί οι παρακάτω αποφάσεις:

Η υπ’ αριθμ.  37/2022  Μ.Π.Λαμ  με την οποία   ακυρώνει τη δήλωση συνέχισης  πλειστηριασμού διότι η εγγραφή  της κατάσχεσης έγινε για ποσό μικρότερο της επιταχθείσας απαίτησης  χωρίς να προσδιορίζεται σε τι ακριβώς συνίσταται ο εν λόγω περιορισμός.

Η υπ’ αριθμ 6380/2021 ΜΠρΘεσ  η οποία  αφορά πολλαπλή κατάσχεση  των ποσοστών ιδιοκτησίας που έχουν περισσότεροι οφειλέτες σε ένα ακίνητο με  ενιαία τιμή εκτίμησης και ενιαία τιμή πρώτης προσφοράς. Εφόσον εξελίσσεται παράλληλα και καταλήξει πρώτη στο τέρμα του πλειστηριασμού έτερη εκτελεστική διαδικασία που διενεργείται μόνο στα ποσοστά ιδιοκτησίας που ανήκουν στον ένα εκ των οφειλετών, η αντίστοιχη κατακύρωση επάγεται ακύρωση της πρώτης εκτέλεσης, η οποία ατονεί στο σύνολό της.

 Η υπ’ αριθμ. 3/2007 Ολομ. ΑΠ  κατά την οποία: Ακυρότητα διαδικαστικής πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης για τον λόγο ότι η κρίσιμη επίδοση έγινε σε άλλη κατοικία του οφειλέτη (αρχική, στην οποία είχαν γίνει επιδόσεις προγενέστερων διαδικαστικών πράξεων της εκτέλεσης, στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση της επιταγής) από αυτήν που πράγματι έχει αποκτήσει μεταγενέστερα, επέρχεται μόνο αν αυτός επικαλεστεί και αποδείξει ότι ο επισπεύδων γνώριζε ή ότι είχε γνωστοποιήσει σ’ αυτόν ο οφειλέτης πριν την κρίσιμη επίδοση τη μεταβολή της κατοικίας του.

 Η υπ’ αριθμ. 13/2011 ΑΠ η οποία αναφέρει ότι η δημοσιότητα της πράξης διορισμού των εκκαθαριστών δεν έχει συστατικό αλλά βεβαιωτικό (δηλωτικό) χαρακτήρα. Άκυρη η επίδοση σε Ανώνυμη Εταιρεία με τις διατάξεις  αγνώστου διαμονής.

Η υπ’ αριθμ. 684/2012 απόφαση περί διορισμού προσωρινής διοίκησης σε  ανώνυμη εταιρεία εφόσον στερείται διοίκησης.

Η υπ’ αριθμ. 783/2015  Τμ.Α1 ΑΠ απόφαση περί κατάσχεσης εις χείρας των ΟΤΑ ως τρίτων, η οποία  μπορεί να επιβληθεί μόνον ύστερα από άδεια του κατά τόπου αρμόδιου μονομελούς πρωτοδικείου.

Η υπ’ αριθμ.  28/2022  ΑΠ κατά την οποία η  από το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. ασκηθείσα αναίρεση κατά των κατ' αυτών τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και η προς άσκηση αυτής τασσόμενη προθεσμία αναστέλλουν αυτοδικαίως την εκτέλεση των αποφάσεων. Κατά τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες υποχρεώνονται το Ελληνικό Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ να καταβάλουν χρηματικά ποσά σε πρόσωπο, η ασκηθείσα από το  Ελληνικό Δημόσιο και ΝΠΔΔ αναίρεση και η προς άσκηση αναίρεσης προθεσμία αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων.

Η υπ’ αριθμ.  1171/2001 Ζ΄ Τμ ΑΠ   κατά την οποία απαγορεύεται η διάθεση και με αναγκαστική εκτέλεση του ακινήτου που αγοράστηκε ή ανεγέρθηκε,  με χρήματα δανείου από τον Ο.Ε.Κ. Η απαγόρευση κατάσχεσης και εκπλειστηρίασης δεν καταλαμβάνει και την περίπτωση της επισπεύσεως εκτελέσεως από προηγούμενο του Ο.Ε.Κ., κατά την υποθηκική τάξη, ενυπόθηκο δανειστή.

Η υπ’ αριθμ. 86/2022 ΕΦ ΠΕΙΡ κατά την οποία ο ορισμός  του πλειστηριασμού μετά το οκτάμηνο δεν επιφέρει ακυρότητα της κατάσχεσης διότι ο καθ’ ου δεν έχει υποστεί βλάβη. Έγκυρη η κατάσχεση που έχει επιβληθεί για μέρος της απαίτησης, ήτοι για μέρος του επιδικασθέντος κεφαλαίου.

Η υπ’ αριθμ. 77/2020  ΜΠρΑθ κατά την οποία είναι άκυρη η κατάσχεση ακινήτου που αποκτήθηκε με στεγαστικό δάνειο υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η υπ’ αριθμ. 79/2022 Μ ΠΡ ΗΛ  για την δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας – Επιτρέπεται αναγκαστική κατάσχεση κατ' εξαίρεση από τους ενυπόθηκους κληρονομικούς δανειστές -Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύθηκε από μη ενυπόθηκο δανειστή. Άκυρος ο πλειστηριασμός.

Η επιτροπή Νομολογίας της ΟΔΕΕ

Χρήστος Μπούρας - Κατερίνα Γκουρνέλου