ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάδελφοι,                                                                              

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 2318 τ. Β΄(12.05.2022) η με αριθμό 18407 οικ. απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης – Επικράτειας για την επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα κατά το άρθρο 122Α του Κ.Πολ.Δ. Μπορείτε να δείτε το σχετικό Φ.Ε.Κ. στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις  και η διαδικασία της ηλεκτρονικής  επίδοσης στην κατηγορία «ΝΕΑ» .

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης