Συνάδελφοι

Σας ενημερώνω ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ  Α' 100 /23- 5- 2022  ο Ν. 4934/2022.

 Με το άρθρο 37 του ν. 4934/2022 έγινε προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 15 του ν. 3226/2004  της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής: Για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικαστικό επιμελητή, το προσήκον φορολογικό στοιχείο δύναται να εκδίδεται κατά την είσπραξη του ποσού της αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν από την εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης" .

Η παραπάνω παράγραφος που προστέθηκε αφορά την είσπραξη των αμοιβών μας από το ΤΑΧΔΙΚ.

Το συγκεκριμένο άρθρο αναρτήθηκε στη σελίδα της ΟΔΕΕ στην περιοχή «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»

Με εκτίμηση

Η υπεύθυνη Νομολογίας

Αικατερίνη Κ. Γκουρνέλου