Από 1.7.2022 τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/1784 για την επίδοση και κοινοποίηση σε Κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Για λεπτομέρειες και διευκρινίσεις σχετικά με τον εν λόγω κανονισμό μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Ο.Δ.Ε.Ε.