Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους που έχουν ανεξόφλητα τιμολόγια και συνεργάζονται με την Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις Cepal Hellas πως μπορούν να αποστείλουν κατάσταση των ανεξόφλητων τιμολογίων τους στο email: bailifs1@cepal.gr κάνοντας χρήση του αρχείου excel που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ο.Δ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης