Συνάδελφοι

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του  νέου Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος κυρώθηκε   με το Ν. 4978/2022 (ΦΕΚ 190/Α/7-10-2022),  κάθε τρίτος που επισπεύδει πλειστηριασμό υποχρεούται, με ποινή ακυρότητας αυτού, να κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του οφειλέτη, στον Προϊστάμενο του Τελωνείου Α' Τάξης του τόπου της εκτέλεσης και στην Τελωνειακή Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το Τελωνείο αυτό, αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού ή του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης ή της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια του πλειστηριασμού, αν πρόκειται για κινητά, και είκοσι (20) ημέρες, αν πρόκειται για ακίνητα.

Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του άρθρου 85 (τελικές διατάξεις), διαδικαστικές πράξεις που διενεργούνται ή πράξεις που εκδίδονται ή ενέργειες που λαμβάνουν χώρα μετά την ισχύ του νέου Κώδικα διέπονται από τον νέο Κώδικα.

Συμπερασματικά: Απαιτείται επίδοση του αποσπάσματος ή του προγράμματος πλειστηριασμού ή της δήλωσης συνέχισης στην Δ.Ο.Υ. Φορολογίας  εισοδήματος του οφειλέτη, στον Προϊστάμενο του Τελωνείου Α’ Τάξης του τόπου της εκτέλεσης και  στην Τελωνειακή Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το Τελωνείο Α’ Τάξης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε ποια είναι τα Τελωνεία Α’ Τάξης  καθώς και τις αντίστοιχες Τελωνειακές Περιφέρειες.

https://drive.google.com/file/d/1dmsa34Ia3dGaOPRBhuisClMvUsx8MZNm/view?usp=sharing

 

Με εκτίμηση

Η υπεύθυνη Νομοθεσίας της ΟΔΕΕ

Αικατερίνη Κ. Γκουρνέλου