Π.Δ. 141/1991

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

 Άρθρο 160              
1. Οι αρμόδιες κατά τόπον αστυνομικές υπηρεσίες παρέχουν στους δικαστικούς επιμελητές την αναγκαία συνδρομή, όταν αυτοί τη ζητήσουν, με την επίδειξη και μόνο του δελτίου της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

2.Η δύναμη που διατάσσεται για τη συνδρομή παρίσταται μόνο για την καταστολή τυχόν αντίστασης και την πρόληψη διάπραξης άλλων αξιόποινων πράξεων σε βάρος του δικαστικού επιμελητή και των προσώπων  που συμπράττουν μ' αυτόν, χωρίς να αναμειγνύεται στα καθήκοντα του ούτε να ελέγχει τη νομιμότητα των ενεργουμένων απ' αυτόν πράξεων. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.Δ. 1210/1972 (ΦΕΚ Α΄131) "Περί Κώδικος Δικαστικών Επιμελητών" ήδη ν. 2318/1995 κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του υπάγεται στον έλεγχο του Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου στο οποίο είναι διορισμένος και η νομιμότητα των πράξεων του κρίνεται από τα αρμόδια δικαστήρια.

3.Η συνδρομή σε δικαστικό  επιμελητή για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης προσωποκράτησης, εφόσον το ζητήσει, παρατείνεται μέχρι την παράδοση του κρατουμένου, από το Δικαστικό επιμελητή, στη φυλακή για την οποία προορίζεται. Αν ο δικαστικός επιμελητής ζητήσει τη φύλαξη του κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα της έδρας του Πρωτοδικείου, στο οποίο είναι διορισμένος, μέχρι της προσαγωγής του στην οικεία φυλακή, η Υπηρεσία αυτή υποχρεούται να τον φυλάξει.

4. Με εξαίρεση τις έκτακτες περιπτώσεις, οι δικαστικοί επιμελητές οφείλουν να ζητούν έγκαιρα τη συνδρομή της αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας για να υπάρχει πάντοτε υπηρεσιακή ευχέρεια παροχής της συνδρομής.

5. Οι αστυνομικοί που παρέχουν συνδρομή σε δικαστικό επιμελητή δεν επιτρέπεται να συμπράττουν ως μάρτυρες στην ενέργεια των πράξεων του, για να αποφεύγεται η εχθρική στάση των θιγομένων ιδιωτών  απέναντί  στην Αστυνομία.