Συνάδελφοι, 

Η ΚΥΑ έλαβε αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.17734 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 833 Β’/12-3-2020

Η ΕΓ της ΟΔΕΕ