Συνάδελφοι, 

Εν όψει της κρισιμότητας της κατάστασης και των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, αλλά και της αυξημένης επικινδυνότητας που ενέχει η άσκηση των καθηκόντων του δικαστικού επιμελητή, η ΟΔΕΕ στηρίζει τις αποφάσεις των Συλλόγων, για την αποχή από την άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών επιμελητών, με εξαίρεση τις επείγουσες επιδόσεις εγγράφων, που αφορούν στην παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και επιδόσεις εγγράφων για τα οποία τίθενται θέματα παραγραφής δικαιώματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία.

Η αποχή αυτή, είναι μία πράξη ατομικής και συλλογικής ευθύνης των δικαστικών επιμελητών, με στόχο την αντιμετώπιση της κοινωνικής απειλής εκ του κορωνοϊού και καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να την εφαρμόσουν. 

Η ΕΓ της ΟΔΕΕ