Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1080 Β’/28-3-2020 η ΚΥΑ 124/20-3-2020 σύμφωνα με την οποία :

Στο άρθρο 5 περιγράφεται η διαδικασία επίδοσης με φυσικό τρόπο.

… επιτρέπονται εφόσον αφορούν σε εργασίες ή νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, που δεν έχουν ανασταλεί σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15-3-2020 (Β’ 864) ή με άλλη ΚΥΑ που θα εκδοθεί σε τροποποίηση ή σε αντικατάσταση της παραπάνω.

Στο άρθρο 6 περιγράφεται η διαδικασία ηλεκτρονικής επίδοσης και αλληλογραφίας με το ΝΣΚ

1. Κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων των άρθρων 1 και 2, οι κατά το προηγούμενο άρθρο επιτρεπόμενες επιδόσεις προς το ΝΣΚ για το Δημόσιο καθώς και για τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα ΝΠΔΔ και γενικότερα τους φορείς, των οποίων η νομική τους υπηρεσία διεξάγεται από το ΝΣΚ, διενεργούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ως εξής:

(α) …

 (β) οι λοιπές επιδόσεις που διενεργούνται από δικαστικούς επιμελητές γίνονται ηλεκτρονικά, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πύλης e-Υπηρεσίες του ΝΣΚ που τηρείται στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους http://www.nsk.gr, με τη χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πύλη e-Υπηρεσίες και θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Ειδικότερα, οι δικαστικοί επιμελητές υποβάλλουν μέσω της παραπάνω ηλεκτρονικής πύλης του ΝΣΚ αίτηση για επίδοση, επισυνάπτοντας, σε ψηφιακή μορφή, την προς επίδοση δικαστική απόφαση, το δικόγραφο ή κάθε άλλο έγγραφο καθώς και σχέδιο έκθεσης επίδοσης σε μορφή word, το οποίο πρέπει να φέρει όλα τα αναγκαία στοιχεία του περιεχομένου της έκθεσης (αριθμό, ημερομηνία επίδοσης κ.λπ.), πλην της φυσικής υπογραφής του δικαστικού επιμελητή, ενώ το ΝΣΚ επιστρέφει ηλεκτρονικά την τελευταία, υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο, με ψηφιακή υπογραφή, προκειμένου να τεθεί σε αυτή τελικά και η φυσική υπογραφή του επιδίδοντος δικαστικού επιμελητή.

Αναζητήστε το ΦΕΚ 1080 Β' στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek

Η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ