Συνάδελφοι, 

Εκ παραδρομής στην προηγούμενη ενημέρωση, αναφέρθηκε λάθος σύνδεσμος (link) για τo τελικό μητρώο των φορέων πιστοποίησης. 

Το ορθό μητρώο, έχει αποτυπωθεί στην απόφαση ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ με ΑΔΑ : Ψ3Ε246ΜΤΛΚ-ΧΙ6 

https://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/ed_files/calls/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D_%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A83%CE%95246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A7%CE%996.pdf