1. Μετά την παρέμβαση της ΟΔΕΕ με το υπ’ αριθ. 5539/18-11-2020 έγγραφό της, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το άρθρο 66 § 1 ήδη του Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ 235 Α’) αναδιατυπώθηκε ως εξής :

Xορηγείται εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση στους ασφαλισµένους του τ. ΕΤΑΑ, καθώς και στους οικονοµολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), εφόσον έχουν ενταχθεί µεταξύ των µηνών Μαρτίου-Νοεµβρίου 2020 στους πληττόµενους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Υπουργείου Οικονοµικών, λόγω των µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.

Μετά ταύτα, είναι πλέον σαφές, ότι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι και οι δικαστικοί επιμελητές και αναμένεται η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ. Η ΟΔΕΕ απέστειλε στον Υπουργό Εργασίας, σχετική επιστολή με την οποία αναγνωρίζει την άμεση και καταλυτική παρέμβαση του, που οδήγησε στην διευθέτηση του θέματος.

2. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5255 Β'/28-11-2020 η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 7-12-2020 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Οι διαφορές με την προηγούμενη ΚΥΑ είναι ελάχιστες και εντοπίζονται μόνο στις προθεσμίες και στις διαδικασίες ενώπιον Δικαστηρίων, που εξαιρούνται από την αναστολή.