Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5350 Β'/5-12-2020 η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 14-12-2020 και ώρα 06:00 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.