Συνάδελφοι, 

Κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 6134/27-06-2022 επιστολής της Ο.Δ.Ε.Ε. προς τον κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., εξεδόθη η με αριθμό πρωτοκόλλου Ο ΔΕΑΦ 1060485 ΕΞ 2022 Εγκύκλιος με θέμα: "Χορήγηση στοιχείων κατ' εφαρμογή της διάταξης της παρ.6 του άρθρου 997 ΚΠολΔ (Π.Δ.503/1985).

Περίληψη Εγκυκλίου ΑΑΔΕ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών ως προς τη διαδικασία χορήγησης στοιχείων κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ.6 του άρθρου 997 Κ.Πολ. Δικ. (Π.Δ.503/1985), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν.4842/2021 και ισχύει από την 1η.1.2022.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της οδηγίας είναι η αποσαφήνιση της διαδικασίας χορήγησης, από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., αντιγράφων των προ της κατασχέσεως μισθωτηρίων, ήτοι μισθωτηρίων που είχαν υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», προς τον κατασχόντα ή δικαστικό επιμελητή που επέβαλε την κατάσχεση, κατόπιν επίδειξης του αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η οδηγία αφορά στην άρση του φορολογικού απορρήτου ως προς τη χορήγηση αντιγράφων μισθωτηρίων, συνεπεία κατάσχεσης, στις περιπτώσεις που ο αιτών είναι ο κατασχών ή ο δικαστικός επιμελητής.

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/1060485_2022ada.pdf