Με το άρθρο 50 του Ν. 4963/2022 (ΦΕΚ  Α’ 149/30- 07- 2022)  με θέμα: «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 147 ΚπολΔ, δηλαδή προστέθηκαν  στην παρ. 2 του άρθρου 147 ΚπολΔ προθεσμίες, οι οποίες αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα 1-31 Αυγούστου και αφορούν στη διαδικασία των μικροδιαφορών, (αναστολή της προθεσμίας  επίδοσης των 10 ημερών  από την κατάθεση της αγωγής μικροδιαφοράς)  και στη δυνατότητα σχολιασμού της πραγματογνωμοσύνης. Το εν λόγω άρθρο 50 έχει ως εξής:

Άρθρο 50

  Αναστολή προθεσμιών κατά τον μήνα Αύγουστο - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 147 ΚΠολΔ  Η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182), ΚΠολΔ] τροποποιείται με την προσθήκη στις αναστελλόμενες κατά το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου προθεσμίες των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 237, στην παρ. 1 και στα 2 εδάφια πρώτο και τρίτο της παρ. 3 του άρθρου 468 και η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται για τις προθεσμίες των άρθρων 503, 518 παρ. 1, 545 παρ.1 και 2, 564 παρ.1 και 2, καθώς και των άρθρων 153, 215 παρ. 2, 237 παρ. 1, 2, 3 και 238 παρ. 1, 468 παρ. 1 και 3 εδάφια πρώτο και τρίτο, 598, 632 παρ. 2, 633 παρ. 2, 642, 715 παρ. 5, 729 παρ. 5, 847 παρ. 1, 926 παρ. 2, 934 παρ. 1 στοιχ. α` και β`, 943 παρ. 4, 955, 966 παρ. 2 και 3, 971 παρ. 1, 972 παρ. 1 στοιχ. β’, 973, 974, 979 παρ. 2, 985 παρ.1, 986, 988 παρ. 1, 995 και 997 παρ. 2»

Ισχύει  από την Δημοσίευση του ΦΕΚ

 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στη σελίδα της ΟΔΕΕ στην περιοχή ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ αναρτήθηκαν αναλυτικά οι προθεσμίες που αναστέλλονται το μήνα Αύγουστο, προς διευκόλυνση σας.  

Η υπεύθυνη Νομοθεσίας της ΟΔΕΕ

Αικατερίνη Κ. Γκουρνέλου