Εξεταστέα Ύλη για το διαγωνισμό

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ για τον διαγωνισμό των ασκουμένων Δικαστικών Επιμελητών.

Σύμφωνα με την με αριθμό 11.664 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. 155/13-3-1996), σε συνδυασμό με την με αριθμό 17822/21-3-2008 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. 558Β/31-3-2008:

Καθορισμός της ύλης από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Subscribe to Θέματα Ασκούμενων