Αρμοδιότητες οργάνων Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Π.Δ. 141/1991

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

 Άρθρο 160              
1. Οι αρμόδιες κατά τόπον αστυνομικές υπηρεσίες παρέχουν στους δικαστικούς επιμελητές την αναγκαία συνδρομή, όταν αυτοί τη ζητήσουν, με την επίδειξη και μόνο του δελτίου της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

Πλασματικό ενέχυρο

Επιμέλεια: Δημοσθένης Τσιριγώτης

ΝΟΜΟΣ 2844/2000 / Φ.Ε.Κ. 220 τ. Α’/2000

Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας. (Τέθηκε σε ισχύ στις 13.10.2001)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Κεφάλαιο Α' Ενέχυρο σε κινητά χωρίς παράδοση

Άρθρο 1 - Σύσταση

Συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις

Επιμέλεια: Δημοσθένης Τσιριγώτης

ΝΟΜΟΣ : 3068
ΤΙΤΛΟΣ : Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και άλλες διατάξεις.
Ψηφίστηκε : 29.10.2002 Φ.Ε.Κ. : 274 Α’ / 14.11.2002

Κατάσχεση-Αφαίρεση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

Επιμέλεια: Ευστάθιος Αναγνωστόπουλος

Με το άρθρο 24 παρ. γ του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49Α'/10-3-2006) καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 10 του Ν. 2801/2000 με τις οποίες επιτρέπετο η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός Δ.Χ. αυτοκινήτου με την άδεια κυκλοφορίας του.
Κατά συνέπεια, η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός Δ.Χ. αυτοκινήτου περιορίζεται πλέον μόνο στο όχημα και δεν εκτείνεται στην άδεια κυκλοφορίας. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Subscribe to Νομοθεσία