Απόσπασμα πρακτικού Α.Ε.Ε.Δ.Ε. “Ν. Κατσακιώρης-Δ. Τσιτσώνης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.”

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Λάρισα 9-5-2014

   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

   ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ

– ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

. Π . Δ . Δ. –  Έδρα  Λάρισα

Οδός  Μανωλάκη  αρ.  13 – 15

2410-254257 Τ.Κ. 41222

Απόσπασμα της υπ’αριθμ. 304/14-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Ν. 2318/1995 όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 108 του Ν. 4055/2012 το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας – Δυτ. Μακεδονίας στη συνεδρίαση του στις 9-5-2014 ενέκρινε το από 8-5-2014 καταστατικό σύστασης αστικής επαγγελματικής εταιρίας δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία «Ν. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ – Δ. ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΙΝ» με έδρα τη Λάρισα οδός Δευκαλίωνος αρ. 1 και αποφάσισε: α) την δημοσίευση της απόφασης στο εκδιδόμενο από την ΟΔΕΕ περιοδικό με την επωνυμία ΙΣΗΓΟΡΙΑ καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών είτε στην έντυπη είτε στην ηλεκτρονική του μορφή β) την εγγραφή της εταιρίας στα βιβλία εταιριών του οικείου συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας – Δυτ. Μακεδονίας η οποία καταχωρήθηκε και έλαβε αύξοντα αριθμό -1- γ) την δημιουργία φακέλλου της εταιρίας  της και δ) την τοιχοκόλληση της απόφασης στα γραφεία του Συλλόγου επί τριάντα ημέρες.

  Ο Γραμματέας                                                                   Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ