Γνωμοδότηση
Επί του από 13.11.2021 ερωτήματος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, το οποίο αφορά στην έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 175 και 176 του ν. 4855/2021