ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΕΕ

Σχετικά με το περιστατικό  που απασχόλησε την κοινή γνώμη σε οικία στην περιοχή του Ζωγράφου, η ΟΔΕΕ δηλώνει τα εξής:

Καθήκον και υποχρέωση του δικαστικού επιμελητή είναι η αναγκαστική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων των δικαστηρίων της χώρας.

Ο δικαστικός επιμελητής έχει την εξουσία, εφόσον το απαιτεί ο σκοπός της αναγκαστικής εκτέλεσης, να εισέρχεται στην κατοικία ή και σε κάθε άλλο χώρο που βρίσκεται στην κατοχή εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, να ανοίγει τις πόρτες και να κάνει έρευνες.

Αν κατά την αναγκαστική εκτέλεση προβληθεί αντίσταση, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να χρησιμοποιήσει βία  για να αποκρούσει την αντίσταση.

Για το σκοπό αυτό, μπορεί να ζητεί τη βοήθεια της αρχής που είναι αρμόδια για την τήρηση της τάξης, η οποία οφείλει να παρέχει τη συνδρομή της.

Αν υπάρχει υποχρέωση να παραδοθεί ή να αποδοθεί ακίνητο, ο δικαστικός επιμελητής αποβάλλει εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

Τα κινητά πράγματα που βρίσκονται στο ακίνητο και δεν είναι αντικείμενο της εκτέλεσης ο δικαστικός επιμελητής τα παραδίδει με απόδειξη σε εκείνον κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση.

Αν στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε υπέρβαση εξουσίας από τον δικαστικό επιμελητή την καταδικάζουμε απερίφραστα και θα ελεγχθεί πειθαρχικά αλλά ταυτόχρονα δηλώνουμε ότι ο δικαστικός επιμελητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι όργανο της Πολιτείας και οφείλει να αποκρούσει οποιαδήποτε αντίσταση προκειμένου να εκτελεστεί ο εκτελεστός τίτλος.

Η ΟΔΕΕ καταδικάζει κάθε συμπεριφορά συναδέλφου που υπερβαίνει τις ανωτέρω εξουσίες που του ανατέθηκαν από την ελληνική νομοθεσία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΔΕΕ

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης