ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΧΗ ΕΩΣ 27-4-2020

Οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών της χώρας  με σημερινή απόφαση των Δ.Σ. τους,  συνεχίζουν  την αποχή από την άσκηση του συνόλου των καθηκόντων των δικαστικών επιμελητών μέχρι τις  27-4-2020  θεωρώντας την ως ελάχιστη συνεισφορά του κλάδου, στην συνολική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μένουμε προσηλωμένοι στην αποχή, που διασφαλίζει τον περιορισμό των μετακινήσεών του δικαστικού επιμελητή και συμβάλλει στην προστασία της κοινότητας.

Είναι επιτακτικό, οι επιδόσεις εγγράφων, να περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες, που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που περιγράφει η ΚΥΑ δηλαδή της προσωρινής δικαστικής προστασίας (προσωρινές διαταγές). Κάθε άλλη ερμηνεία ή πρακτική, που πιθανόν να οδηγήσει σε μαζικές επιδόσεις εγγράφων ανά την Επικράτεια, μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά στην κοινωνία με ανυπολόγιστες μελλοντικές συνέπειες. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να επιδίδονται:

  1. Αναγγελίες εκχώρησης, ενεχυριάσεων, αναγγελιών πρακτορείας, ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία και απρόσκοπτη χρηματοδότηση μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, των εταιρειών που προμηθεύουν  υγειονομικό εξοπλισμό το Ε.Σ.Υ. και όλες τις υγειονομικές δομές στην Ελλάδα, καθώς και δομές προσφύγων.
  2. Άρσεις επιβληθεισών κατασχέσεων εις χείρας τραπεζών ή άλλων εταιρειών.

Οι παραπάνω εξαιρέσεις βρίσκονται στην αποκλειστική έγκριση των προέδρων των συλλόγων.

 ΑΘΗΝΑ 10-4-2020

 Η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ