Επίδοση εξωδίκων δηλώσεων στον e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 146735/24.3.2023 επιστολή του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης νομικών υποθέσεων του e-ΕΦΚΑ, ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης δια του Προϊσταμένου του ΓΝΣ/ΔΝΥ κ. Γεώργιου Κανελλόπουλου, Αντιπροέδρου ΝΣΚ, μας γνωστοποίησε τα κάτωθι:

«Με αφορμή την προσέλευση δικαστικών επιμελητών στην Υπηρεσία μας προς επίδοση εξωδίκων δηλώσεων, διαμαρτυριών κλπ. παντός είδους που απευθύνονται είτε κατά του Φορέα γενικώς, είτε κατά συγκεκριμένων Υπηρεσιών του, υφιστάμενων ή ανηκουσών σε πρώην Φορείς, Ταμεία κλπ. ενσωματωθέντα στον e-ΕΦΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 περ. γ’ υποπερ. γγ’ του π.δ. 8/2019 (Οργανισμός e-ΕΦΚΑ) η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του e-ΕΦΚΑ είναι αρμόδια για την παραλαβή μόνο δικογράφων και όχι εξωδίκων δηλώσεων. Αρμόδιες για την παραλαβή των εξωδίκων δηλώσεων είναι οι εκάστοτε καθ’ ύλη αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ ή οι αντίστοιχες των ενσωματωθέντων π. Φορέων, Ταμείων κλπ. κατά των οποίων στρέφεται ή εκ του περιεχομένου τους προκύπτει ότι στρέφεται η εξώδικη δήλωση και οι οποίες είναι σε θέση να εκτιμήσουν το περιεχόμενο της εξώδικης δήλωσης και να διατυπώσουν, αν το κρίνουν αναγκαίο, γνώμη ή κρίση επί των διαλαμβανομένων σ’ αυτήν.»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης