ΦΟΡΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ

Έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο https://portal.odee.gr/eservices/notification-form η Φόρμα Γνωστοποίησης για τους Φορείς σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18407/5-5-2022 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 2318/12-5-2022 Τεύχος Β΄ Άρθρο 10 – Γνωστοποίηση στοιχείων νομικών προσώπων και ειδικότερα τα αναφερόμενα στα υπό στοιχεία α), β) και γ) εδάφια.

Οι Φορείς δεν υποχρεούνται να έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στον ανωτέρω σύνδεσμο προκειμένου να έχουν πρόσβαση. Μπορούν να μπουν στην παραπάνω σελίδα και να συμπληρώσουν τα ζητούμενα πεδία, πατώντας στο τέλος το κουμπί «Υποβολή στην Ο.Δ.Ε.Ε.».

Κατόπιν, μεταβαίνουν σε σελίδα όπου μπορούν να εκτυπώσουν σε PDF (κουμπί «Εκτύπωση φόρμας») την αίτηση που μόλις υπέβαλλαν και να την υπογράψουν ψηφιακά ώστε να την αποστείλουν στην Ο.Δ.Ε.Ε. με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση epimelites@odee.gr.