ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΗΕ

Σχετικά με το θέμα της γνωστοποίησης των στοιχείων των νομικών προσώπων η ΟΔΕΕ κάνει γνωστό σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 18407/5-5-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2318/12-5-2022 Τεύχος Β΄ Άρθρο 10 – Γνωστοποίηση στοιχείων νομικών προσώπων και ειδικότερα τα αναφερόμενα στα υπό στοιχεία α), β) & γ) εδάφια, ήτοι:

«Άρθρο 10 Γνωστοποίηση στοιχείων νομικών προσώπων

1. Οι φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, τα ιδρύματα πληρωμών, τα καταστήματα ηλεκτρονικού χρήματος, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα γνωστοποιούν εγγράφως στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος: α) την ονομασία της κατά τόπο υπηρεσίας ή καταστήματος και την έδρα τους, β) το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο θα αποστέλλονται οι ηλεκτρονικές επιδόσεις, γ) τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί νομίμως, για να παραλαμβάνουν επιδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα και ιδίως το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ τους, μεταβατικά, μέχρι να καταστεί δυνατή η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων και των εξουσιοδοτημένων από αυτούς αντιπροσώπων, εκπροσώπων ή υπαλλήλων σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 122Α του Κ.Πολ.Δ.. 2. Οι φορείς και τα ιδρύματα της παρ. 1 επικαιροποιούν ανά εξάμηνο ή και εκτάκτως, όταν συντρέχει σχετική ανάγκη, τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου».

– Πρέπει να γνωστοποιηθούν από τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα  τα στοιχεία τουλάχιστον δύο (2) φυσικών προσώπων του νομικού προσώπου που έχουν εξουσιοδοτηθεί νομίμως.

– Κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα δεν απαιτούνται.

– Δεν υπάρχει ανάγκη διαλειτουργικότητας τυχόν υπαρχόντων ήδη συστημάτων.

– Μοναδική προϋπόθεση, οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία της επίδοσης με ηλεκτρονικά μέσα να διαθέτουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Για την Ε.Γ. της ΟΔΕΕ

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης